Forside

 

6200

 


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.
Se den aktuelle vejrudsigt

for Haderslev

HER

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

DET SKER

Her kan du læse om kommende arrangementer i foreningen så som kurser, udflugter, fester m.m.
Ekstraordinær Generalforsamling


Kære medlemmer af NDR-SDJ-Fritidsfiskerforening.


Torsdag den 19/12-2019 kl 19:00


afholder NDR-SDJFritidsfiskerforening Ekstraordinær Generalforsamling på Genner Skole, fælleslokalet


Dagsorden:
Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant til bestyrelsen.


På vegne af foreningen

Bestyrelsen

SET & SKET

Her vises tekst og billeder fra de seneste begivenheder i foreningen.

Når opslaget ikke længere er her på forsiden, vil du kunne finde det i

BILLED-ARKIVET i menuen foroven.

Fredag den 11 okt. 2019 kl. 18:00 afholdt Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Generalforsamling


Der var fremmødt 41 medlemmer, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt.

Der blev holdt et minuts stilhed for de mennesker, som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte.

Thomas Hansen fra Fiskeristyrelsen blev budt velkommen og deltog i indtagningen af ”Gule Ærter”


Efter de ”gule ærter” var sejlet ned i maven med en eller anden form for skyller, lagde bestyrelsen ud med at lade medlemmerne stille relevante spørgsmål til Fiskerikontrollør Thomas Hansen. Spørgelysten var stor, og alle fik gode og relevante svar. Jeg fik indtryk af, at de mange gode svar er medvirkende til mindre ulovligt fiskeri. Eller sagt på en anden måde, mange er ikke bevidst om at man begår noget ulovligt, fordi man selv er forpligtiget til at holde sig opdateret med bekendtgørelser.


Referat fra årets Ordinære Generalforsamling.   


  1. Harry Lorentzen blev valgt som ordstyrer.


    2. Stemmetællere vælges, hvis der bliver nødvendighed derfor. (Blev ikke aktuelt)


    3. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet i henhold til vedtægter og varslet i

        medlemsblad, Hjemmeside samt ved brug af E-mail.


    4. Formanden fremlagde beretning for året som er svundet bort. Det blev godkendt uden kommentarer eller

       spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.


    5. Kassereren fremlagde årets regnskab for året som ligeledes er svundet bort. Det blev godkendt uden

       kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.


    6. Ingen forslag om forhøjelse af medlemskontingent fra de fremmødte medlemmer, og ej heller fra bestyrelsen,

       forblev derfor på de nuværende 275- / år.


    7. Ingen indkomne forslag til bestyrelsen.


På valg iflg. Vedtægter:

    A. Formand Jørgen Bork (Modtog ikke genvalg)

    B. Arne Lorentzen (Blev valgt for 2 år) Som bestyrelsesmedlem. 

    C. Sekretær Per Benzon (Blev valgt for eet år i 2018) Blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

    D. Svend Kramer modtog valg som suppleant til bestyrelsen.  

    E. Harry Lorentzen modtog genvalg som revisor.

    F. Poul Emil Schmidt modtog genvalg som revisor.

    G. Martin Priess modtog genvalg som revisorrepræsentant.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.


    H. Der er i det forløbne år ikke indkommet nogen forslag om vedtægtsændringer, ej heller havde bestyrelsen

        forslag om vedtægtsændringer.


Eventuelt:

    A. Bødekursus starter torsdag den 14-11-2019 kl. 19:00 på Genner Skole. Samme koncept som tidligere år.

    B. Vi laver en fællestur i private biler til Daconet i Hvide Sande, Kasserer Hans Bomberg laver aftale med Jess

        Rasmussen, som er foreningens kontaktperson hos Daconet.

    C. Dato for fællestur aftaler vi på opstart på første bødekursus. 

    D. Dato julefrokost og afslutning aftales senere med skole og Hans Peter som tovholder.

    E. Vinterfesten løber af stabelen den 07-03 2020. Medlemmer med ægtefælle eller samlever eller ven/veninde

        kan deltage i vinterfesten for den pris som foreningen har fastlagt (2 personer). 140,- kr. / person


Tak til Helle & Michael, på Strandgården for velsmagende gule ærter og god betjening.


Dette var ordene i denne sæsons´ generalforsamling.


Med fritidsfiskerhilsen 

Referent

Jørgen Bork 


************************************************************************************************

Efter otte år som formand takkede formand Jørgen Bork af.

Vi takker Jørgen for hans store indsats i foreningen og ønsker ham god vind fremover.


Fritidsfiskerhilsen

Kasserer

Hans Bomberg

I august var der atter tid til åleudsætning.

 

Tirsdag den 20. august blev der udsat  11000  stk. åleyngel  fra Kalvø Havn, hvor Henry Nielsen fra Øster Løgum  lagde båd til og hjalp med udsætningen.   

Onsdag den 21. august blev der udsat 7000 stk. åleyngel  fra Trelde Næs , hvor Ernst Lundberg fra Fredericia lagde båd til og hjalp med udsætningen. Vi havde denne dag besøg af havbiolog Bjarne Christensen, som deltog i udsætningen og fortalte ivrigt om miljøet i hav og bælt. Åleynglet var igen i år rigtig fine, de blev leveret af Lyksvad Fiskefarm A/S fra Vamdrup. 

Vi havde besøg af de forskellige lokale aviser, hvor man dagen efter kunne se deres indlæg fra udsætningen.


Hans Bomberg   

fullsizeoutput_41f3
fullsizeoutput_41ef
fullsizeoutput_41f1
fullsizeoutput_41f4
fullsizeoutput_41f6
fullsizeoutput_41f8

   Åleudsætninger 2019 


Næsten to millioner ål blev denne sommer udsat i søer, åer og ved kysten


I 2019 bliver der udsat 1.810.000 små ål i fersk- og saltvand.                                                                                 

Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.


Den danske forvaltningsplan for ål har som mål at øge antallet af blankål i naturen. Blankål er det stadie, som ålene når efter 5-15 år, inden de starter vandringen mod Sargassohavet 6.000 km vest for Europa, hvor de gyder. Ud over begrænsninger i fiskeriet forsøger man at genoprette bestanden ved at udsætte åleyngel, og de planlagte åleudsætninger for 2019 er nu i fuld gang.

I år bliver der udsat 1.810.000 små ål (10-15 cm) på mange forskellige lokaliteter i Danmark. Udsætningerne foretages af DTU Aqua med hjælp fra fritidsfiskere, sportsfiskere, bredejere og åmænd og finansieres af den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt fisketegnsmidler. 

 

Se her, hvor ålene blev  udsat i 2019- ÅBEN LINKET!

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2019/07/aaleudsaetning?id=74636784-8eee-41b0-88fd-53af14d7350a&utm_source=newsle

 

De fleste ål udsættes i vandløb og søer 


Den danske forvaltningsplan for ål, som udspringer af EU’s genopretningsplan for ålebestanden, har særligt fokus på at øge produktionen af blankål i ferskvand. Målet er at øge mængden af blankål i ferskvand til 40 % af det oprindelige niveau. Derfor udsættes der flere ål i ferskvand end i saltvand. I år bliver 10 % af de små ål udsat i saltvand og 90 % i vandløb og søer.

De ål, der bliver udsat, stammer fra glasålsfiskeri i Sydeuropa. Formålet med at flytte rundt på ålene er at flytte dem fra et område med stor dødelighed til et område med mindre dødelighed, så flere af dem bliver voksne og kan vandre til Sargassohavet og gyde. Flere undersøgelser underbygger, at ål fra udsætninger vokser og bliver til blankål, der søger mod havet.
Hvordan beskyttes/forvaltes ålebestanden?


Nedgangen i mængden af glasål har betydet at EU har vedtaget en europæisk genopretningsplan for ål, der sigter mod at beskytte og styrke ålebestanden. 


Åben linket og læs mere om den danske forvaltningsplan for ål og perspektiverne for genopretning af bestanden.

Samt mere information om ålens biologi: 

Hvis man gerne vil øge mulighederne for at fange ål i søer, er der flere ting man kan gøre:

 

-af Michael Ingemann Pedersen og Finn Sivebæk,  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Dette projekt er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeplejemidler

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Nielsen Bork - Sundparken5, Aarøsund - 6100  Haderslev

Tlf: 74 58 45 23  Mobil: 51 52 00 29  E-mail: j.bork@mail.dk

Indlæg, opdateringer og forslag til hjemmesiden bedes sendt til: uke@hovslund.dk

Administration og layout af hjemmesiden: Svend Aage Hansen, Tlf: 23490049 mail: uke@hovslund.dk