Generalforsamling 2015-b

Ordinær Generalforsamling 2015

Fredag den 02. oktober 2015.


Der blev holdt et minuts stilhed for at mindes de medlemmer og familie samt venner som ikke er iblandt os mere. Æret være deres minde.


Foreningen var vært med gule ærter med tilbehør. Det var en lækker spise og 26 medlemmer inklusiv bestyrelsen havde fundet vej til dette traditionelle arrangement.

Efter indtagelse af de gule ærter blev generalforsamlingen holdt i god ro og orden efter dagsordenen.


Dagsorden:


01) Harry Lorentzen blev enstemmigt valgt som ordstyrer, som han beherskede til alles tilfredshed.


02) Generalforsamlingen var blevet annonceret igennem Dansk Fritidsfiskerforbunds Medlemsblad.


03) Formandens beretning blev hørt og godkendt.


04) Kassererens fremlægning af årets regnskab blev gennemgået, med få spørgsmål om teksten og som kassereren havde svar på. Derefter blev regnskabet godkendt.


05) Kontingent pr/medlem er 250,00 kr. på årsbasis. Fra og med næste regnskabsår vil kontingent stige med 25,00 kr. således at man skal betale 275,00 kr. pr/år. Dette blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen, og stigningen skyldes stigende udgifter til bl.a. porto og indkøb af kontorartikler og etc.


06) Indkomne forslag: Bestyrelsen havde forslag om en vedtægtsændring, således at bestyrelsen blev reduceret fra 7 medlemmer til 5 medlemmer (§4). Dette skyldes at det bliver sværere at finde personer som ønsker at blive bestyrelsesmedlem, enten på grund af arbejde eller samvær med familie, eller noget helt tredje, det samme gælder for bestyrelsesmøder, der næsten altid kommer afbud fra en eller to bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Vedtægtsændringen træder i kraft den 02. oktober 2015.

Bestyrelsen blev bedt om en eventuel revidering af teksten i §8. Dette vil blive gjort og komme med som forslag til næste års generalforsamling.


07) Valg iflg. vedtægter: Formand Jørgen Bork blev genvalgt for 2 år. Sekretær Kornelia Laugesen ønskede ikke genvalg. Ejnar Albertsen blev valgt for 2 år.  Desværre havde vi 2 bestyrelsesmedlemmer som ikke ønskede at fortsætte, efter kun et år på posten som bestyrelsesmedlemmer, derfor måtte vi vælge 2 personer for eet år. Valgt blev Lars Nielsen og Viggo P. Jensen, som er på valg igen i 2016 sammen med Hans Bomberg. Konstituering bliver udført på førstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleant Stig Andersen blev genvalgt, samt Harry Lorentzen og Poul Emil Schmidt genvalgt som revisorer.

Ny Revisor Suppleant blev Martin Priess.


08) Evt: Bødekurus starter den 22. oktober 2015 på Genner Skole. I løbet af kurset vil formanden prøve at lære kursisterne om hvordan man kan binde et knob og splejse et stykke reb, dette vil blive i samarbejde med vores tovholder Hans Peter. Bestyrelsen arbejder med enkelte arrangementer i 2016. Ligeledes vil bestyrelsen holde sig opdateret med hovedforeningen.


Bestyrelsen arbejder med evt. arrangementer i 2016.

Der skal lyde en tak til såvel bestyrelse og medlemmer som er med til at holde gang i vores forening. Samtidig en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i deres periode i bestyrelsen.


Pbv. Jørgen Bork.

Generalforsamling 2015