Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Generalforsamling på Strandgården, Loddenhøjvej 149, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

Fredag den 26-Okt-2018. kl. 18:00.


Uddrag af referat fra årets ordinære generalforsamling:


32 medlemmer var der fremmødt, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt.

Der blev holdt et minuts stilhed, for de mennesker som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte.

Derefter blev de gule ærter sat til livs med god appetit, og en lille renser til halsen.   


Harry Lorentzen blev valgt som ordstyrer.


Generalforsamling var korrekt varslet i henhold til vedtægter. Se Medlemsblad samt Hjemmeside.


Formandens beretning blev godkendt.


Kassereren fremlagde regnskabet som blev godkendt.


Kontingent forblev uændret.


Ingen indkomne forslag.


På valg iflg. Vedtægter:

Stig Andersen indtrådte i bestyrelsen og Peter Højer udtrådt af bestyrelsen.

Hans Bomberg modtog genvalg.

Tommy Kristensen modtog genvalg.

Per Benzon indtrådte i bestyrelsen for eet år og Josh Bieling-Hansen udtrådt af bestyrelsen.

Svend Kramer modtog valg som suppleant til bestyrelsen. 

Harry Lorentzen modtog genvalg som revisor.

Poul Emil Schmidt modtog genvalg som revisor.

Martin Priess modtog genvalg som revisorrepræsentant.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.


Der er i det forløbne år ikke indkommet nogen forslag om vedtægtsændringer, ej heller havde bestyrelsen forslag om vedtægtsændringer.


Eventuelt:

Bødekursus starter torsdag den 15-11-2018 kl. 19:00 på Genner Skole. Samme koncept som tidligere år.

Vi laver en fællestur i private biler til Daconet i Hvide Sande, formand laver aftale med Jess Rasmussen, som er foreningens kontaktperson.

Dato for fællestur aftaler vi på opstart på første bødekursus. Dato julefrokost og afslutning aftales vi senere.


Er der forslag til arrangementer næste år bestyrelsen er ved at have tømt deres godtepose med hensyn til fællesture.

Fællestur til Esbjerg Fiskerimuseum.

Fællestur til Grenaa Kattegatsakvariet, og museum for gamle skibsmotorer.


Forslag fra de fremmødte:

Fisketur med Fortuna fra Fredericia.

Tur med båd og trailer til et fremmed fiskested.

Øvelse med Søredningstjenesten i en havn i nærheden.

Tur til Museum i Thyborøn i bus.


Vinterfesten løber af stabelen den 08-03 2019. Medlemmer med ægtefælle eller samlever eller ven/veninde kan deltage i vinterfesten for den pris som foreningen har fastlagt (2 personer). 140,- kr. / person

Hvis man inviterer gæster eller andet godtfolk med til festen, som ikke medlemmer så skal der betales fuld pris. 165,- kr. / person.


Tak til Helle & Michael, på Strandgården for velsmagende gule ærter og god betjening.


Dette var ordene i denne sæsons´ generalforsamling.


Med fritidsfiskerhilsen

Formand Jørgen Bork.