Generalforsamling 2019

Fredag den 11 okt. 2019 kl. 18:00 afholdt Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Generalforsamling


Der var fremmødt 41 medlemmer, og formanden bød velkommen til de fremmødte, hvoraf der også var nye medlemmer iblandt.

Der blev holdt et minuts stilhed for de mennesker, som ikke er iblandt os mere, det være sig familie, venner og bekendte.

Thomas Hansen fra Fiskeristyrelsen blev budt velkommen og deltog i indtagningen af ”Gule Ærter”


Efter de ”gule ærter” var sejlet ned i maven med en eller anden form for skyller, lagde bestyrelsen ud med at lade medlemmerne stille relevante spørgsmål til Fiskerikontrollør Thomas Hansen. Spørgelysten var stor, og alle fik gode og relevante svar. Jeg fik indtryk af, at de mange gode svar er medvirkende til mindre ulovligt fiskeri. Eller sagt på en anden måde, mange er ikke bevidst om at man begår noget ulovligt, fordi man selv er forpligtiget til at holde sig opdateret med bekendtgørelser.


Referat fra årets Ordinære Generalforsamling.   


  1. Harry Lorentzen blev valgt som ordstyrer.


    2. Stemmetællere vælges, hvis der bliver nødvendighed derfor. (Blev ikke aktuelt)


    3. Ordstyreren konstaterede at generalforsamlingen var korrekt varslet i henhold til vedtægter og varslet i

        medlemsblad, Hjemmeside samt ved brug af E-mail.


    4. Formanden fremlagde beretning for året som er svundet bort. Det blev godkendt uden kommentarer eller

       spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.


    5. Kassereren fremlagde årets regnskab for året som ligeledes er svundet bort. Det blev godkendt uden

       kommentarer eller spørgsmål fra de fremmødte medlemmer.


    6. Ingen forslag om forhøjelse af medlemskontingent fra de fremmødte medlemmer, og ej heller fra bestyrelsen,

       forblev derfor på de nuværende 275- / år.


    7. Ingen indkomne forslag til bestyrelsen.


På valg iflg. Vedtægter:

    A. Formand Jørgen Bork (Modtog ikke genvalg)

    B. Arne Lorentzen (Blev valgt for 2 år) Som bestyrelsesmedlem. 

    C. Sekretær Per Benzon (Blev valgt for eet år i 2018) Blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

    D. Svend Kramer modtog valg som suppleant til bestyrelsen.  

    E. Harry Lorentzen modtog genvalg som revisor.

    F. Poul Emil Schmidt modtog genvalg som revisor.

    G. Martin Priess modtog genvalg som revisorrepræsentant.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og velkommen til nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.


    H. Der er i det forløbne år ikke indkommet nogen forslag om vedtægtsændringer, ej heller havde bestyrelsen

        forslag om vedtægtsændringer.


Eventuelt:

    A. Bødekursus starter torsdag den 14-11-2019 kl. 19:00 på Genner Skole. Samme koncept som tidligere år.

    B. Vi laver en fællestur i private biler til Daconet i Hvide Sande, Kasserer Hans Bomberg laver aftale med Jess

        Rasmussen, som er foreningens kontaktperson hos Daconet.

    C. Dato for fællestur aftaler vi på opstart på første bødekursus. 

    D. Dato julefrokost og afslutning aftales senere med skole og Hans Peter som tovholder.

    E. Vinterfesten løber af stabelen den 07-03 2020. Medlemmer med ægtefælle eller samlever eller ven/veninde

        kan deltage i vinterfesten for den pris som foreningen har fastlagt (2 personer). 140,- kr. / person


Tak til Helle & Michael, på Strandgården for velsmagende gule ærter og god betjening.


Dette var ordene i denne sæsons´ generalforsamling.


Med fritidsfiskerhilsen 

Referent

Jørgen Bork 


************************************************************************************************

Efter otte år som formand takkede formand Jørgen Bork af.

Vi takker Jørgen for hans store indsats i foreningen og ønsker ham god vind fremover.


Fritidsfiskerhilsen

Kasserer

Hans Bomberg