Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Referat af den ordinær Generalforsamling den.29 oktober 2021


Der var fremmødt 28 medlemmer, der var også nye medlemmer iblandt.

Kasserer Hans Bomberg bød velkommen og indledte med at mindes dem, som ikke var iblandt os længere.

Så var der tid til at nyde de gode gule ærter med alt tilbehør, de var som sædvanligt i høj klasse.

Efter de gule ærter var blevet sat til livs, blev der serveret kaffe med hjemmebagt kringle.

Harry Lorenzen blev derefter udnævnt som æresmedlem for et langt og trofast arbejde, først som formand her i vores lokal forening over en årrække, samtidig var han formand i Dansk Fritidsfiskerforbunds hovedafdeling.


Ordinær Generalforsamling.


Valg af dirigent:                 Bestyrelsen havde foreslået Harry Lorenzen 

Harry konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet i medlemsbladet Hjemmesiden samt på E-mail.


Årsberetningen:        Blev læst af bestyrelsesmedlem Arne Lorenzen, da formanden utidigt valgte at udtræde af foreningen og Fritidsfiskerforbundet.


I 2020 har der grundet corona situationen ikke været afholdt generalforsamling.

I 2019-2020 har der været afholdt bødekursus på Genner skole ved Hans Peter Hansen,

Kursuset har været aflyst i 2020-2021 grundet corona . I marts 2020 blev der afholdt den årlige vinterfest på Strandgården, som vanligt var det en fin aften med mange fine gevinster og en rigtig god tilslutning.

Nyt tiltag angående den kollektive dødsulykkesforsikring, er at man nu kan forsikre ægtefæller, samlever, børn og børnebørn. Det koster 50kr pr person årligt, tilmelding sker til kassereren.

Beretningen blev godkendt uden kommentar.


Kassereren: Fremlagde årsregnskabet 2019- 2020 og 2020-2021, som blev godkendt uden bemærkninger. 

Kontingent:      Årskontingent uændret 275kr

 

Indkommende forslag: Omformulering /ændring af vedtægter blev godkendt.


Valg ifølge vedtægter:

 • Børge Pedersen (udtrådt)
 • Svend Kramer (udtrådt)
 • Hans Bomberg (modtager genvalg)
 • Per Benzon (modtager genvalg)
 • Arne Lorenzen (modtager genvalg)
 • Tommy Kristensen (modtager ikke genvalg)
 • Nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges.
 • Forslag fra bestyrelsen:   
 • Hans Halskov og Niels Gunnar Jensen
 • Revisor Harry Lorenzen (modtager genvalg)
 • Revisor Poul Emil Schmidt (modtager ikke genvalg)
 • Martin Priess modtager valget som revisor
 • Revisor supplant Birgit Friedrich blev nyvalgt

Eventuelt.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:

 • Formand: Hans Halskov                     
 • Næstformand: Arne Lorenzen
 • Kasserer: Hans Bomberg
 • Sekretær: Per Benzon
 • Bestyrelsesmedlem: Niels Gunnar Jensen


Med fritidsfiskerhilsen

Referent

Hans Bomberg

Forslag til bestyrelsens beretning ved generalforsamling den 29. okt. 2021


Velkommen til generalforsamlingen i dag. Det er som bekendt ca. to år siden, vi sidst havde en ordinær generalforsamling. På trods af, at der i vedtægterne står, at der skal afholdes general- forsamling hvert år, valgte bestyrelsen sidste år i 2020, at aflyse denne. Det gjorde vi udelukkende på grund af den alvorlige corona-situation. Vi håber at I har forståelse herfor.

Når det er mig der oplæser ”formands beretningen”, er det fordi vores formand Børge Pedersen sidst i juni i år, med øjebliklig virkning, meldte sig ud af foreningen og forbundet. Vi blev enige om, at i stedet for at udpege en ny formand, ville vi hjælpe hinanden i bestyrelsen med at klare formandens opgaver, frem til denne generalforsamling i oktober måned. Denne beretning er derfor en afkortet, fælles beretning fra bestyrelsen.


Årsagen til Børges pludselige afgang, tror vi ikke skyldes uenigheder med os som bestyrelse og vores håndtering og administration af foreningen. Vi har haft et godt samarbejde med Børge og vil gerne sige ham mange tak, for den store indsats han har gjort for vores forening i hans formands periode.


Der har i vinteren 2019/2020 været afholdt garnsyning på Genner Skole, under kyndig vejledning af Hans Peter Hansen. Det skal både Genner Skole og Hans Peter have en stor tak for. Vinteren 2020/2021 blev kurset desværre aflyst på grund af Corona, men Hans Peter og Genner Skole har sagt ja, til en ny sæson 2021/2022. Der er opstart på Genner Skole den 18. noveber kl. ??? og vi vil gerne opfordre jer alle til at deltage, også selv om I måske ikke lige ønsker at sy noget garn, men bare gerne vil opleve den gode stemning og få en hyggelig snak. Der aftales ved mødet den 18. noveber en dato for fælles indkøbstur til Daconet i Hvide Sande.


Der har været afholdt en fin vinterfest i marts 2020 på Strandgården. Det var en fin aften med mange deltagere. Tak til Strandgården for god mad og tak til vores sponsorer for mange fine gevinster. Der blev forsøgt, at holde antallet af gevinster nede, mod at de så havde lidt større værdi, i det alle par skulle komme med en gevinst á 100 kr. i stedet for to á 50 kr. Det tror vi gav god mening. Vinterfesten 2021 blev også aflyst grundet Corona, men der er planlagt vinterfest den 4. februar 2022 på Strandgården.


Vores forening bakker op om Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor vi er repræsenteret i bl.a. forretningsudvalget for forbundet og i kontaktudvalget med fiskerikontrollen. På den måde håber vi dels, at kunne opnå indflydelse på, og kendskab til reglerne omkring fritidsfiskeriet. Her gør især Hans Bomber en stor indsats, ligesom Hans er behjælpelig med udsætning af fisk. Tak til Hans for den store arbejdsindsats.


Vi vil gerne gøre jer medlemmer opmærksom på, at ud over at I som medlem er omfattet af den kollektive dødsfalds dækning ved udøvelse af jeres fiskeri, nu kan få jeres ægtefælle, børn og børnebørn ind under denne forsikring. Det koster 50 kr. pr. person som I tilmelder forsikringen.


Vær opmærksom på, at forsikringen kun dækker såfremt man har redningsvesten på under fiskeri og sejlads. Vi kan kun opfordre til at alle følger sejl sikkert ́s fem råd_

 •   Lær at sejle

 •   Hold dit grej i orden

 •   Planlæg din tur

 •   Hav livline til land

 •   Brug redningsvest

 • Download evt. sejl sikkert`app til jeres mobiltelefon.


 • Til sidst vil vi gerne opfordre jer alle til at støtte aktivt op om vores forening og deltage i vores fælles aktiviteter, til glæde for dig selv og dine kammerater.


 • Bestyrelsen