FU-møde 22.10.2022

Dansk Fritidsfiskerforbund 


Referat af forretningsudvalgsmøde afholdt torsdag den 25. august 2022 kl. 1200 på Dania Mariager. Til stede var:


Arne Rusbjerg (Forbundsformand)

Finn Frandsen (Næstformand)

Bjarne Christensen (Kasserer)

Brian Bagger (Forsikringer)

Hans Bomberg (Miljø)

Bruno Müller (Bladet og hjemmesiden)

Niels Knudsen (Suppleant)

Hans Erik Holk (2. Suppleant)

Ib Jensen (Sekretær og referent)


------------- 

 

Dagsorden: 

 

 1. Godkendelse af dagsorden  
 1.  Godkendelse af referat fra sidste FU møde. 
 1. Orientering ved formanden. 

 5. Nyt fra diverse udvalg. 

 • 5.1.Fiskeriudvalget 
 • 5.2.§ 7-udvalget 
 • 5.3.Forsikringer  
 • 5.4.Skarvudvalg 
 • 5.5.Miljø  
 • 5.6.Bladet og hjemmesiden  
 • 5.6 a              Søsportens sikkerhedsråd 
 • 5.7.Regnskabskontoret 
 • 5.8.Medlemskontoret 
 • 5.9.Bierhvervsfiskere 
 • 5.10DTU  


6. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst. 

7. Medlemskampagne udvalg 

8. Friluftsrådet 

11. Eventuelt 
 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev vedtaget.


 1. Godkendelse af referat fra sidste FU møde.

Referatet blev vedtaget.


3.   Orientering ved formanden.


Formanden bød velkommen til mødet. Han oplyste, at der var udsat skrubber i Limfjorden, som var tilsat et kemikalie, der aktiverede noget i ørestenen, der efterfølgende kunne registreres. Der opfordredes derfor til, at man sendte hoveder ind til DTU-Aqua. I år vil der blive foretaget udsætninger af Pighvar på Sydfyn. 


5. Nyt fra diverse udvalg.


 • 5.1.Fiskeriudvalget

Intet nyt, idet der ikke har været afholdt møder. 


 • 5.2.§ 7-udvalget

Møde har været afholdt, hvoraf det bl.a. fremgik, at der i forbindelse med perioden med Corona, havde været et opsving i salg af fisketegn. Salget af fisketegn er dog p.t. tilbage på normalt niveau. Der vil komme en regulering på fritidsfiskertegnet den 1. januar 2023, som fremover vil stige til kr. 330,- Fisketegnet har ikke været reguleret siden 2012.


Lene Jensen fra Fiskeristyrelsen indkalder til næste § 7 møde. Den 29. november er der aftalt møde i saltvandsudvalget. Den 23. november afholdes der møde i fiskeplejeudvalget. 


Den 22. juni deltog Arne i et møde om forvaltningen af hummerfiskeri i Limfjorden, hvor der bl.a. bruges ”kinatejner”. Der ønskes generelt ændringer af kinatejnernes udformning, med forslag om en kinatejne (multi) med 17 indgangspartier og en ring med en diameter på 6 cm i enderusen til udslip af ål. Der forslås, at der kun må anvendes fire tejner i stedet for de nuværende seks, idet tejner hovedsageligt fanger bedre end ruser. De nye regler om tejnernes udformning forventes træde i kraft mellem den 1. og 7. januar 2023. 


Finn indskød her en bemærkning om, at der var mange, der allerede havde haft sat deres ruser ud i Mariager Fjord den 15. august for at være først på pletten til startskuddet den 16. august. Der var mange der var blevet inddraget af fiskerikontrollen. 


Lakseklækkeriet i Skjern lukker af økonomiske årsager • 5.3.Forsikringer 

Brian oplyser, at der er mange, der ringer og udviser stor interesse i forhold til bådforsikringer. Problemet er bare, at der er mange, der ikke opgiver alle de oplysninger, der skal til for at kunne tegne en forsikring. Det drejer sig bl.a. om båd- og motornumre. I flere tilfælde er det ikke muligt at finde et nummer på båden. En løsning på det problem kan være fx være at fastgøre en plade på båden med evt. de sidste 4 cifre fra ens telefonnummer, herunder fotodokumentere dette og indsende sammen med forsikringsansøgningen. Det vil kun være i ganske få tilfælde, at det ikke er muligt at udfinde et motornummer.    5.4.Skarvudvalg

Ib oplyste, at han er indkaldt til møde i skarvudvalget den 30. september, og at mødet afholdes i Miljøstyrelsen i Odense sammen med forskellige andre interesseorganisationer. 


 • 5.5.Miljø

Hans oplyste, at det nu var slut med at skrabe muslinger i Flensborg Fjord. Der har været foretaget prøveskrab i Årøsundområdet, men resultaterne var af en sådan karakter, at der ikke kunne gives tilladelse til skrab indtil videre. Finn oplyste, at det også var slut med at skrabe efter muslinger i Hadsund. 


 • 5.6.Bladet og hjemmesiden 

Bruno opfordrer til, at der sendes en mail til ham, såfremt at man ikke modtager bladet, så vil han sørge for at fremsende nyt blad og løse problemet. 


 • 5.6 a  Søsportens sikkerhedsråd

Bruno oplyste, at der over de næste to år var afsat to millioner kroner til kampagner etc. omkring småbådsfiskeri. Vi har kun kendskab til en fra en lokalafdeling, der var druknet sidste år. Medlemmet fiskede henholdsvis fra båd og ved vadning. Det var ved vadningen, at medlemmet var druknet. Bruno oplyste, at der kunne være problemer med at skaffe redningsveste til store mænd/kvinder. Bruno havde hjulpet en med at finde en vest i et firma ved navn Baltic. 


 • 5.7.Regnskabskontoret

Bjarne beretter, at økonomien ser sund ud. Vi har i øjeblikket en bankbeholdning på ca. kr. 200.000,- og følger stort set budgettet. Han forventer, at årets budget vil udvise et overskud på ca. kr. 7.000,-


 • 5.8.Medlemskontoret

Bjarne oplyste at vi p.t. tæller 1900 medlemmer mod 1932 sidste år. Han oplyste videre at Læsø lukker deres lokalafdeling, men at medlemmer kan optages under Vendsyssel og Hals lokal-foreninger. Tidligere havde vi 24 lokalforeninger men nu ligger vi på 21.


 • 5.9.Bierhvervsfiskere    

  Intet nyt fra nævnet siden sidst.


  • 5.10DTU

  Har indkaldt til et møde i saltvands udvalgsmødet 15. nov.

   

  6. Fiskeridirektoratet – Vest & Øst.

  Der er ikke afholdt møder og ikke heller indkaldt til noget.


  7. Medlemskampagne udvalg

  På sidste møde foreslog Bruno at lave en liste over alle landets lokalaviser, hvor han vil opsætte en pressemeddelelse med en udvidet reklame for forbundet med det formål, at hverve nogle af de mange ikke organiserede fritidsfiskere.


  På nærværende møde oplyste Bruno, at han havde kontaktet 110 lokalaviser, men at han p.t. ikke kendte resultatet af indsatsen. 


  8. Friluftsrådet

  Arne oplyste, at vi får tildelt kr. 100.000,- til materialer og drift. 


  9. Eventuelt

  Erik fortæller, at i deres lokalforening har de en del problemer med udsendelse af post til deres medlemmer. Flere FU medlemmer gjorde opmærksom på, at man rimeligt billigt kan købe en Label Writer, som man så kan udskrive labels fra sin computer på.

  Erik beretter endvidere, at man overvejer, at gå over til Mobilepay og spørger ind til hvorledes det fungerede.


  Mødet sluttede kl. ca. 15.00 og næste møde forventes afholdt den 17. januar 2023.


  Ib Jørgen Jensen

  Referent.