Årsmøde 19.03.2022

                          Referat af årsmøde 2022 

                                  Lørdag d. 19. Marts 2022 kl. 10.00  Orkideen - Mariager


 


1. Valg af dirigent 

              Valgt blev Finn Frandsen


2.  Godkendelse af dagsorden 

              Dagsordenen blev godkendt


3. Valg af stemmetællere 

               Valgt blev Hans Halskov, Guldbæk, og Harry Frandsen.


4. Beretning v. formand 

Formanden startede med, at byde alle fremmødte velkommen.

Det går stadig godt på medlemsfronten, Forbundet vokser, om ikke hurtigt, så trods alt støt og roligt. Lad os håbe at fremgangen fortsætter også i 2022.  

Vi har en velfungerende hjemmeside, som ugentligt øger sit besøgstal. Det udføres et stort stykke arbejde af vores redaktør og webmaster for at holde siden opdateret.

Det har på mange måder igen været et stille år, var oplægget i min sidste beretning, det kan jeg så sige at det ikke har været siden vi mødtes sidst. Der er og har været mange møder om ålen, og også på redskaber er vi blevet stillet en revidering i udsigt. Disse ting kommer vi ind på senere.

Under Corona var antallet af indløste fritidsfiskertegn i stigning, hele 17% steg indbetalingerne til fritidsfiskertegnet. Desværre har denne stigning vist sig ikke at være fastholdt, og tallet er igen dalende. Dog er det mest lystfiskertegnet der har ``Tegnet´´ sig for det største tilbagefald, mens Fritidsfiskertegnet stadig er oppe med ca. 5% i forhold til 2019. 

Danmarks forvaltning af de 3 lukkemåneder December, Januar og Februar er kommet under stærkt pres fra EU. På ministerrådsmødet i December fik Danmark af de andre EU lande pålagt at deres ekstra 

lukkeperiode, skulle placeres i de måneder hvor ålen vandrer mod gydepladserne. Dette pålæg var stærkt støttet af Frankrig, Spanien og Holland. 2 af landene har et stort fiskeri efter glasål, som ikke blev påvirket af lukke perioden, og Frankrig glimrede samtidig med at hæve kvoten på hvad deres fiskere måtte ilandbringe af glasål.  Lige som Hollands ålefiskeri heller ikke blev på virket, da lukke perioden kun gælder i saltvand, og deres ålefiskeri pågår i ferskvandskanalerne. Der var på ministerrådsmødet kun protester fra den Danske minister. Efterfølgende er det gået op for Tyskland og Sverige at de har sovet i timen, og de har henvendt sig til den Danske fiskeristyrelse i håb om at finde fælles fodslag i håndteringen af 3 måneders lukningen. Der arbejdes således seriøst med påbuddet. Jeg er i mine gisninger nød til at læne mig lidt op af Flemming Kjerulf fra DAFF, da statens IT systemer er uransagelige, og ofte kan jeg ikke komme på, ofte bliver jeg smidt af systemet, Sjældent er der ikke problemer. 

Som i tidligere år, Jeg vil gerne igen pointere at det er et ruseforbud, og ikke et Ålefiskeri forbud. Du må således gerne fange Ål i ruseforbuds- perioden, og opbevare disse levende i din dam/hyttefad. Du må blot ikke anvende ruser.

I forbindelse med sidste årsmøde i August fortalte jeg at Bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri, skal til revision. Igen, Bekendtgørelsen ikke er det samme som fiskeriloven, som jeg omtaler senere. Fiskeriloven skal behandles i folketinget, mens bekendtgørelser udarbejdes af Fiskeristyrelsen på baggrund af loven. Bekendtgørelser kan ændres af styrelsen, med ikrafttrædelse enten d. 1/1 eller 1/7 i et kalenderår. D. 23. september starter arbejdet med at revidere den nuværende bekendtgørelse. Vi blev i Februar 2022 indkaldt til møde i Fiskeristyrelsen omkring beskrivelse af fritidsfiskernes redskaber, da jeg ikke selv kunne deltage blev det Finn Frandsen der mødte op for forbundet i stedet. Det drejede sig jo fortrinsvis om netop Kina Tejnen, og grunden er at tejnen i vidt omfang bruges til fiskeri efter ål i ruseforbudsperioderne. Jeg har hele tiden holdt på at Kinatejnerne skulle være lovlige i fritidsfiskeriet, men at man kunne fastsætte et mindste mål for maskestørrelsen, således at ål altid ville kunne undslippe. Grunden hertil er at tejnen oftest anvendes til fiskeri efter hummer, og til dels jomfruhummer. Finn blev derfor sendt afsted med det budskab at man skulle gå efter at tejnen skulle være lovlig men med et mindstemål på masker, og et maks antal indgange svarende til den oftest anvendte tejne. (17 indgange)

På mødet blev det klart at især fiskerikontrollen ønskede at tejnen skulle være forbudt. Men heldigvis er DTU i gang med en kortlægning af hummerfiskeriet i Limfjorden. De kunne bakke os op i at deres indstilling var at tejnen skulle være lovlig for fritidsfiskere, da den var den mest skånsomme fangstmetode til Hummer, i stedet for det nuværende meget omfattende garnfiskeri. Dette var et godt argument over for styrelsen og kontrollen, og derfor blev udfaldet på mødet da også at man forventer at kinatejnen fortsat forbliver lovlig, dog vil der komme et krav om at de skal være udstyret med x- antal ringe af med en indvendigdiameter på 6 cm. Dette er ikke optimalt hvis tejnen bruges til jomfruhummer fiskeri, men en fin løsning i hummerfiskeriet. I min verden kunne ringen undgås ved at sætte et mindstemål på maskerne, og en passus om at alle ål der evt. måtte være fanget af redskabet skal i perioden 10/5 til 31/7 genudsættes. 


Projekt Spøgelsesgarn: Er et Miljøstyrelse projekt hvor der er afsat midler til at finde, og opsamle spøgelsesgarn i de Danske farvande. Skulle i være plaget af spøgelsegarn, eller har mistanke om at der er områder med sådanne i jeres farvande, så meld ind til jeres lokale fiskerikontrolenhed. Dette gælder også hvis i selv har mistet garn, som i ikke har kunnet bjærge. Skulle i rende over tabte redskaber som i kan bjærge, så meld ind til fiskerikontrollen inden i påbegynder bjærgning, så i har ryggen fri. 

Projekt Kysthjælper som jeg fortalte om på sidste årsmøde i August, er inde i opstartsfasen, i første omgang er det valgt at der skal være aktiviteter i Horsens kommune, Assens kommune, Aarhus kommune og Aalborg kommune. De lokalforeninger der ligger tæt på projekterne vil blive kontaktet af Kysthjælperprojektet og inviteret til infomøder i deres nærområder.

I november sidste år modtog desværre meddelelse om at Jørgen på grund af forværring i hans sygdom, blev nød til at trække sig fra alle tillidsposter, herunder Skarvudvalget i DFF. Dette er noget af et slag for os, for umiddelbart har vi ikke en ny at sætte på posten. Heldigvis var arbejdet i det store og hele afsluttet, og en ny forvaltningsplan klar, ikke en som vi var stolte af, men trods alt en plan. På et tidspunkt i forhandlingerne om en forvaltningsplan, blev vi lidt efterladt på bagperronen af en af vores normale, og stærke samarbejdspartnere. Det gjorde vi fordi de følte at de fik opfyldt hovedparten af deres krav i den nye plan. Efterfølgende må de alligevel have gentænkt deres handling, for nu er de alligevel ikke tilfredse med resultatet af planen, og har lavet en underskriftindsamling for at få planen genforhandlet. Så gå ind på Sportsfiskerforbundet.dk og skriv under, det bakker vi op om.

I mellemtiden vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen for 2 års indsats som sekretær i forbundet, og ikke mindst forbundets repræsentant i skarvgruppen. Hvis jeg skal sætte ord på, så er det politisk tæft, skarp på både ord og skrift. Tusind tak for din indsats Jørgen, og med håbet om en tålelig hverdag for dig og din sygdom.

Tak.

Bladet og hjemmesiden

Bruno beretter, at der siden hjemmesiden blev fornyet har været 175000 besøg på siden, eller det der svarer til 42000 hits pr. år. Fremover vil der stå i bladet, og på hjemmesiden, hvornår det næste blad senest skal være i medlemmernes postkasse. Så det bliver nemmere for dem at konstatere om deres blad er udeblevet.

BSAC. og supplement til ruseforbudsperioden.

Flemming Kjerulf berettede vi i BSAC regi regnes som en såkaldt anden interessegruppe, og hidhører her under de grønne organisationer, på linje med WWF osv. Dette ses som en fordel, i det der her kan lobbyes imod et totalforbud mod ålefiskeri, som disse organisationer arbejder for. Flemming påpegede også at det er BSAC helt klare overbevisning, at hvis fiskeriet efter ål bliver forbudt, vil fokus på ål, og dermed risikoen for at ålen uddør være væsentlig større, da man så ikke længere har øjne og ører på havet, som har fingrene direkte i vandet, og ved hvordan det står til her. Så fremover vil man fra ICSES side også høre det rekreative fiskeri i forbindelse med fremtidig rådgivning om ålefiskeriet.

I Danmark går det den vej at de grønne organisationer med Danmarks Naturfredningsforening, og Foreningen Skånsomt Kystfiskeri ønsker at forbyde fritidsfiskeri efter ål. Samtidig med at DTU roser fritidsfiskeriet, for at være dem der gør mest, og i deres øjne det rigtige for ålen, i form af monitering via bl.a. Nøglefiskerprojektet, og udsætninger via fiskeplejen. Noget der er helt unikt for fritidsfiskeriet i Danmark.


5. Revideret regnskab v. kasserer 

Bjarne Christensen redegjorde for regnskabet, som udviser en egenkapital på 243000 kr. Årets overskud er på 248,45 kr. Hvilket er meget godt ramt.

Ændres til:

Bjarne Christensen redegjorde for regnskabet, som udviser en egenkapital på 243.000 kr.. Årets overskud er på 248,45 kr. hvilket er meget flot, taget i betragtning at der var budgetteret med et underskud på 14.000 forårsaget af vores løbende medlemskampagne.


Forslag til årsmødet

Følgende tekst foreslås tilføjet § 5


Det er ene og alene forbundets valgte kasserer der tegner forbundets økonomi, og kun ham der kan råde over kontoer tilhørende forbundet. Ligeledes er det kun kasseren der har kontakten til Told og Skat vedr. momsindberetning samt indberetning til Skat vedr. udbetalinger af honorarer mm.Forslagsstiller er Bjarne Christensen

Bjarne begrundede forslaget med at det er et krav fra bl.a. banker og Skat at det fremgår hvem der har det økonomiske ansvar og adgangen til at disponerer midler, i forbindelse med hvidvask loven.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt af de 32 stemmeberettigede 
6. Valg 

Formand

   Arne Rusbjerg modtog genvalg og blev valgt

Sekretær

   Ib Jensen, som er indkaldt suppleant for Jørgen Skytte der er udtrådt, blev valgt. Ib indtræder samtidig som forbundets repræsentant i Skarvudvalget.


7. Valg af 3 medlemmer til Forretningsudvalget 

  Erik Holk, Hans Bomberg og Brian Bagger modtog genvalg og blev valgt

Valg af 2 suppleanter til Forretningsudvalget 

Niels Knudsen blev valgt som 1. suppleant, Hans Erik Johannsen som anden suppleant.

Valg af Fanebærer 

Hans Bomberg og Hans Halskov


8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Arne Præstegaard og Erik Arent ønskede genvalg. Børge Brøns ønskede også at opstille, og der var derfor skriftlig afstemning. 

Arne Præstegaard og Erik Arent blev valgt med henholdsvis 18 og 17 stemmer.

Som revisorsuppleant blev valgt Børge Brøns.
9. Eventuelt 

Der var spørgsmål omkring der var fusionsplaner med DAFF. Både Arne og DAFF svarede at de 2 organisationer er så forskellige på det organisatoriske plan, men at de er 99% enige på det politiske plan, hvorfor der også var en del fælles repræsentation foreningerne i mellem. Men indtil videre blev det ved det. Hvis situationen nødvendiggør det, vil vi selvfølgelig tage det op til drøftelse til den tid.

Der var ros fra mødets deltagere til FU for det store arbejde de laver på medlemmernes vegne. Herefter applaus til FU.

Forbundet kasser havde indkøbt en flaske, som tak til Jørgen Skytte, for et godt arbejde i forretnings og skarvudvalget. Denne blev modtaget af Børge Brøns på Jørgens vegne.

Herefter takkede Dirigent og formand forsamlingen for god ro og orden, og årsmødet afsluttedes.


Referent

Ib Jensen