Vedtægter


 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

  "En forening hvor sammenhold og forståelse er i højsædet"

Velkommen til vores hjemmeside

VEDTÆGTER FOR NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING


§ 1  Foreningens navn er: Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening.


§ 2  Foreningens formål er:

       At varetager medlemmernes interesse som fritidsfisker i den nordlige del af de sønderjyske farvande.

       At udbrede kendskabet til de love, vedtægter og bestemmelser, der er gældende i foreningens område.

       At afholde møder og kurser med det formål at give medlemmerne størst mulig gavn og glæde ved at udøve fritidsfiskeri

       og styrke sammenholdet medlemmerne imellem.


§ 3  Foreningen er tilsluttet landsforeningen Dansk Fritidsfiskerforbund, og medlemmerne er derfor pligtige til at følge de love   

        og regler, som er gældende for landsforeningen.


§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling med skiftevis 2 og 3

        bestyrelsesmedlemmer.

        Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer, vælges på ulige årstal.

        3 bestyrelsesmedlemmer, vælges på lige årstal.

        1 Suppleant til bestyrelsen vælges for et år af gangen, hvert år.

        2 Revisorer samt 1 revisorsuppleant vælges hvert år, for et år af gangen.

        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer samt sekretær.

        Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet.


§ 5  Generalforsamling, afholdes hvert år i oktober måned og er foreningens øverste myndighed.

        Beslutninger træffes med almindeligt flertal.

        Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.

        Forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før ordinær generalforsamling afholdes.

        Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

        Valg af dirigent - Formandens beretning - Regnskab for det forløbne år - Fastsættelse af kontingent -  Valg af bestyrelses-

        medlemmer og bestyrelsessuppleanter - valg af revisor og revisorsuppleant - Indkomne forslag -  Eventuelt.


§ 6  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af foreningens

       medlemmer kræver det, eller hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. 


§ 7  Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling,

       når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.


§ 8 Foreningen kan kun ophæves på en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor.

        I så tilfælde skal generalforsamlingen træffe bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.


       Vedtægtsændringer enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 02. oktober 2015